Číslo hlasovania: 7994
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za rok 2007


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za rok 2007 nasledovne:

príjmy celkom: 20.928 tis. Sk
výdavky celkom: 20.928 tis. Sk

2. výsledok hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno za rok 2007 nasledovne:

príjmy celkom: 2.342 tis. Sk
výdavky celkom: 2.342 tis. Sk

záväzky vo výške: 0,- Sk
pohžadávky vo výške: 0,- Sk

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2007 je vyrovnaný.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: