Číslo hlasovania: 7996
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 2007


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

výsledok hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 2007 nasledovne:

príjmy celkom: 13.365 tis. Sk
výdavky celkom: 13.365 tis. Sk

záväzky vo výške: 0,- Sk
pohžadávky vo výške: 0,- Sk

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2007 je vyrovnaný.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Petheő

   Nehlasovali: