Číslo hlasovania: 7997
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2008 až 2010


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov

na rok 2008 vo výške: 13.466.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 13.166.000,- Sk),
na rok 2009 vo výške: 13.466.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 13.166.000,- Sk),
na rok 2010 vo výške: 13.466.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 13.166.000,- Sk),

rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2008 až 2010 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na strane príjmov a výdavkov

na rok 2008 vo výške: 1.775.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 1.405.000,- Sk),
na rok 2009 vo výške: 1.916.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 1.546.000,- Sk),
na rok 2010 vo výške: 2.071.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 1.701.000,- Sk),

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č.39 na rok 2008 až 2010 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

B/ ukladá
riaditeľke Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodržať schválený rozpočet.

Termín: do 31. december 2008
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek  Attila Petheő

   Nehlasovali: