Číslo hlasovania: 7998
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na rok 2008 až 2010


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. rozpočet Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na strane príjmov a výdavkov

na rok 2008 vo výške: 15.170.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 15.000.000,- Sk),
na rok 2009 vo výške: 15.170.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 15.000.000,- Sk),
na rok 2010 vo výške: 15.170.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 15.000.000,- Sk),

rozpočet Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na rok 2008 až 2010 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno na strane príjmov a výdavkov

na rok 2008 vo výške: 1.740.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 1.390.000,- Sk),
na rok 2009 vo výške: 1.879.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 1.529.000,- Sk),
na rok 2010 vo výške: 2.032.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 1.682.000,- Sk),

rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno na rok 2008 až 2010 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

B/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodržať schválený rozpočet.

Termín: do 31. december 2008
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali: