Číslo hlasovania: 8 - spresnenie bod A
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Prenájmu nebytových priestorov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na nám. Kossútha 8 o výmere 42 m2 za vyvolávaciu cenu 3.600,- Sk/m2/rok.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
 Mária Hutter Ing. Peter Békési  Peter Hamran MUDr. Ludovít Horváth
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Éva Hortai
Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth MUDr. Anton Marek
Mgr. Imre Andruskó RNDr. Géza Nagy  Mária Vörösová PhDr. János Kovács

   Proti:
 Anton Andrássy

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák PaedDr. Štefan Bende Ing. Vojtech Szabó  Attila Farkas
MUDr. Tamás Hollósy PhDr. Éva Dohnanec  Mária Hajabácsová Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali: