Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 39.
Uznesenie ku Komlexnému rozboru CIVITAS m.p.s.m.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

B) ukladá vedúcej MPSM CIVITAS

- finančnú stratu hotovostnej čaty vysporiadať na ťarchu FpaÚ (Fond prevádzky a údržby) obytných domov.

C) ukladá vedúcej MPSM CIVITAS, riaditeľovi KOMVaK a.s., a prednostovi MsÚ

predložiť MZ k schváleniu majetkové vysporiadanie medzi MPSM CIVITAS a KOMVaK a.s., v časti:
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Langschadl
RNDr. Géza Nagy MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Hajabácsová Ing. Peter Békési
 Helena Belokosztolszká Ing. Péter Bábi MVDr. Alexander Galgóczy Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy PaedDr. Štefan Bende Ing. Štefan Zámbó
Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas PhDr. János Kovács  Mihály Mácza
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai

   Proti:
 Anton Andrássy

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: