Číslo hlasovania: 800
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná čas k rozpočtu na rok 2004 – ZŠ Eötvösa a ŠKD pri ZŠ Eötvösa


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. rozpočet ZŠ Eötvösa na strane príjmov a výdavkov na 10.462 tis. Sk na rok 2004,
2. rozpočet ŠKD pri ZŠ Eötvösa na strane príjmov a výdavkov na 704 tis. Sk na rok 2004.

B) ukladá riaditežke ZŠ Eötvösa

postupova v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: riaditežka ZŠ Eötvösa.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési  Attila Farkas
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: