Číslo hlasovania: 8000
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na rok 2008 až 2010


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov

na rok 2008 vo výške: 7.103.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 6.953.000,- Sk),
na rok 2009 vo výške: 7.103.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 6.953.000,- Sk),
na rok 2010 vo výške: 7.103.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 6.953.000,- Sk),
rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na rok 2008 až 2010 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno na strane príjmov a výdavkov

na rok 2008 vo výške: 669.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 549.000,- Sk),
na rok 2009 vo výške: 724.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 604.000,- Sk),
na rok 2010 vo výške: 784.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 664.000,- Sk),
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno na rok 2008 až 2010 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

B/ ukladá
riaditeľke Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodržať schválený rozpočet.

Termín: do 31. december 2008
Zodpovedná: riaditeľka ZŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali: