Číslo hlasovania: 8001
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2008 až 2010


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov

na rok 2008 vo výške: 19.266.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 19.066.000,- Sk),
na rok 2009 vo výške: 19.266.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 19.066.000,- Sk),
na rok 2010 vo výške: 19.266.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 19.066.000,- Sk),
rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2008 až 2010 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na strane príjmov a výdavkov

na rok 2008 vo výške: 2.050.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 1.630.000,- Sk),
na rok 2009 vo výške: 2.193.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 1.793.000,- Sk),
na rok 2010 vo výške: 2.352.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 1.972.000,- Sk),
rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2008 až 2010 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,


B/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodržať schválený rozpočet.

Termín: do 31. december 2008
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali: