Číslo hlasovania: 8003
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na rok 2008 až 2010


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na strane príjmov a výdavkov

na rok 2008 vo výške: 13.642.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 11.841.000,- Sk),
na rok 2009 vo výške: 14.953.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 13.025.000,- Sk),
na rok 2010 vo výške: 16.275.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 14.327.000,- Sk),
rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na rok 2008 až 2010 – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

B/ ukladá
riaditežovi Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodrža schválený rozpočet.

Termín: do 31. december 2008
Zodpovedný: riaditež ZUŠ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: