Číslo hlasovania: 8004
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. Rozmarínová č.1 o pridelenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky na rok 2008


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiados Základnej školy Komárno, Ul. Rozmarínová č.1 o pridelenie finančných prostriedkov vo výške 400 tis. Sk na kapitálové výdavky na rok 2008,

B/ neschvažuje

pridelenie finančných prostriedkov vo výške 400 tis. Sk pre Základnú školu Komárno, Ul. Rozmarínová č.1 na kapitálové výdavky na rok 2008.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák Ing. Béla Szabó
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: