Číslo hlasovania: 8005
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia č. 271/2007 k poskytnutiu finančných prostriedkov na rok 2007 pre DAMARIS – ECAV, n.o.


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zmenu uznesenia č. 271/2007 z 9. zasadnutia Mestského zastupitežstva v Komárne konaného dňa 19. júla 2007 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

poskytnutie jednorázovej finančnej dotácie vo výške 300 tis. Sk pre DAMARIS – ECAV, n.o., opatrovatežská služba evanjelickej diakonie, IČO: 36096938, Ul. Františkánov 15, 945 01 Komárno, na vykonávanie činnosti opatrovatežskej služby na rok 2007 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007 na sociálne a zdravotné účely,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: