Číslo hlasovania: 8006
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti VERSÜNNEP Alapítvány


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

pridelenie finančných prostriedkov vo výške 100 tis. Sk pre VERSÜNNEP Alapítvány na organizovanie kultúrneho podujatia VERSÜNNEP dňa 11. apríla 2008 v Meste Komárno, zo zvýšených príjmov z vymáhaných pohžadávok,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

1. premietnu zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Rozpočtu mesta Komárno na rok 2008,
2. postupova v zmysle bodu A a B/1 tohto uznesenia.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: