Číslo hlasovania: 8007
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemkov, novovytvorených parciel, vytvorených geometrickým plánom č. 22708758 – 195/2005 zo dňa 09.02.2006 z p.č. 3671 o výmere 3411 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za cenu podľa BDÚ t.j. 658,- Sk/m2, nasledovne :

1. novovytvorené p.č. 3671/17 o výmere 53 m2, zastavaná plocha, p.č. 3671/3 o výmere 247 m2, zastavaná plocha, p.č. 3671/9 o výmere 97 m2, zastavaná plocha, v celosti a spoluvlastnícky podiel p.č. 3671/8 o výmere 507 m2, zastavaná plocha v podiele 1/9 k celku, pre Michala Ölveckého, a manželka Oľgu Ölveckú, obaja trvalým pobytom Komárno,

2. novovytvore né p.č. 3671/14 o výmere 46 m2, zastavaná plocha, a spoluvlastnícky podiel p.č. 3671/8 o výmere 507 m2, zastavaná plocha v podiele 1/9 k celku a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch p.č. 3671/15 o výmere 22 m2, zastavaná plocha a p.č. 3671/16 o výmere 22 m2, zastavaná plocha v podiele 1/5 k celku pre Ing. Žigmunda Szépa, manželku Ing. Alžbetu Szépovú, obaja trvalým pobytom Komárno,

3. novovytvorené p.č. 3671/13 o výmere 35 m2, zastavaná plocha, a spoluvlastnícky podiel p.č. 3671/8 o výmere 507 m2, zastavaná plocha v podiele 1/9 k celku a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch p.č. 3671/15 o výmere 22 m2, zastavaná plocha a p.č. 3671/16 o výmere 22 m2, zastavaná plocha v podiele 1/5 k celku pre
Ing. Štefana Balogha, a manželku Ing. Júliu Baloghovú, obaja trvalým pobytom Komárno,

4. novovytvorené p.č. 3671/5 o výmere 568 m2, zastavaná plocha, p.č. 3671/6 o výmere 50 m2, zastavaná plocha, p.č. 3671/11 o výmere 140 m2, zastavaná plocha, a spoluvlastnícky podiel p.č. 3671/8 o výmere 507 m2, zastavaná plocha v podiele 1/9 k celku a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch p.č. 3671/15 o výmere 22 m2, zastavaná plocha a p.č. 3671/16 o výmere 22 m2, zastavaná plocha v podiele 1/5 k celku pre PANTEX, spol. s.r.o., Komárno, IČO 34099158, so sídlom Orechový rad 8, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 170/N,

5. novovytvorené p.č. 3671/19 o výmere 347 m2, zastavaná plocha a spoluvlastnícky podiel p.č. 3671/8 o výmere 507 m2, zastavaná plocha v podiele 1/9 k celku pre Igora Križana, a manželku Katarínu Križanovú, obaja trvalým pobytom Komárno,

6. novovytvorené p.č. 3671/18 o výmere 36 m2, zastavaná plocha, p.č. 3671/2 o výmere 66 m2, zastavaná plocha a spoluvlastnícky podiel p.č. 3671/8 o výmere 507 m2, zastavaná plocha v podiele 1/9 k celku pre Tibora Kádeka, a manželku Máriu Kádekovú, obaja trvalým pobytom Komárno,

7. novovytvorené p.č. 3671/12 o výmere 474 m2, zastavaná plocha a spoluvlastnícky podiel p.č. 3671/8 o výmere 507 m2, zastavaná plocha v podiele 1/9 k celku pre Vojtecha Fehérváriho, a manž. Tatianu Fehérváriovú, obaja trvalým pobytom Komárno,

8. novovytvorené p.č. 3671/4 o výmere 322 m2, zastavaná plocha, p.č. 3671/10 o výmere 29 m2, zastavaná plocha, a spoluvlastnícky podiel p.č. 3671/8 o výmere 507 m2, zastavaná plocha v podiele 1/9 k celku a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch p.č. 3671/15 o výmere 22 m2, zastavaná plocha a p.č. 3671/16 o výmere 22 m2, zastavaná plocha v podiele 1/5 k celku pre CENTRAL EUROPEAN COOP, spol. s r.o., IČO 30996465, so sídlom Ulica Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno , zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 991/N ,

9. novovytvorené p.č. 3671/7 o výmere 667 m2, zastavaná plocha, spoluvlastnícky podiel p.č. 3671/8 o výmere 507 m2, zastavaná plocha v podiele 1/9 k celku a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch p.č. 3671/15 o výmere 22 m2, zastavaná plocha a p.č. 3671/16 o výmere 22 m2, zastavaná plocha v podiele 1/5 k celku pre Miroslava Kučaru, a manželku Helenu Kučarovú, obaja trvalým pobytom Komárno, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán preložia kupujúci v potrebnom počte do 60 dní odo dňa doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne


1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu spoločnej kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Imre Dubány

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas  László Fazekas
JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: