Číslo hlasovania: 8008
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj časti pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku, označenej geometrickým plánom č. 35974672-358/2007 zo dňa 27.11.2007 ako diel č. 1 o výmere 76 m2 z p.č. 9614/1 o výmere 17 514 m2, trvalý trávny porast, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Mgr. Magdalénu Kováčovú, trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 312,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: