Číslo hlasovania: 8009
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu na odkúpenie budov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odkúpenie budov, vedených na LV 8879 ako garáže a dielne so s.č. 667 na p.č. 7331/4, trafostanica a garáže so s.č. 667 na p.č. 7331/5, umývacia rampa so s.č. 667 na p.č. 7331/8, od spoločnosti S.L.O., s.r.o., IČO 36548804 so sídlom Železničná ulica 4, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13397/N, za cenu podľa znaleckého posudku Ing. Aleny Šagátovej č. 9/2008 zo dňa 22.01.2008, t.j. 4.000.000,-Sk, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: