Číslo hlasovania: 801
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná čas k rozpočtu na rok 2004 – ZŠ Komenského a ŠKD pri ZŠ Komenského


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. rozpočet ZŠ Komenského na strane príjmov a výdavkov na 12.450 tis Sk na rok 2004,
2. rozpočet ŠKD pri ZŠ Komenského na strane príjmov a výdavkov na 810 tis. Sk na rok 2004.

B) ukladá riaditežovi ZŠ Komenského

postupova v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: riaditež ZŠ Komenského
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: