Číslo hlasovania: 8010
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o zníženie kúpnej ceny pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zníženie kúpnej ceny časti pozemku ako o výmere cca 1873 m2 z p.č. 1706/5 o výmere 2781 m2, ovocný sad, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, upresnenej geometrickým plánom, pre Veroniku Halinkovičovú, trvalým pobytom Turany, schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 524/2007 dňa 20. decembra 2007, vo výške 150,- Sk/m2,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 30. apríla 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
 László Fazekas Ing. Béla Szabó

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: