Číslo hlasovania: 8011
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o zníženie kúpnej ceny pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

zníženie kúpnej ceny pozemku, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 9762 o výmere 397 m², záhrada, pre Margitu Jerigovú, trvalým pobytom Komárno, schválenej uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne č. 475/2007 dňa 15. novembra 2007 vo výške podža BDÚ t.j. 312,- Sk/m2.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: