Číslo hlasovania: 8012
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj nebytového priestoru s pozemkom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj nebytového priestoru – arkáda č.1, v obytnom dome so súpisným číslom 176 na p.č. 965/1 v celosti a spoluvlastníckeho podielu 6250/678361 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vedených na LV 7865 v k.ú. Komárno, a spoluvlastníckeho podielu 6250/678361 k celku na pozemku p.č. 965/1 o výmere 1968 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 10721 v k.ú. Komárno, pre Ing. Dezidera Illéša, trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa znaleckého posudku č. 3/2008 zo dňa 18.01.2008 Ing. Aleny Šagátovej, t.j. v celkovej výške 350 000,- Sk, za nasledovných podmienok :

- kupujúci okrem kúpnej ceny uhradí aj nájom za pozemok vo výške podľa Zmluvy o dočasnom užívaní uzatvorenej pod č. ORP – 342/1991 zo dňa 16.10.1991 od 1. januára 2002 do 30. apríla 2008, t.j. 1 900,- Sk,
- viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej
ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. kupujúcemu bude vrátená časť kúpnej ceny vo výške 50 000,- Sk, zaplatená do pokladne MsÚ dňa 26.09.2001 v zmysle uznesenia MZ v Komárne č. 418/A/1/2000, v prípade, že v stanovenom termíne nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: