Číslo hlasovania: 8013
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj spoluvlastníckeho podielu 7323/678361 k celku na pozemku, vedeného na LV 10721 v k.ú. Komárno ako p.č. 965/1 o výmere 1968 m2, zastavaná plocha, pod obytným domom so súpisným číslom 176, pre Ing. Petra Červenku, a manželku Vieru Červenkovú, obaja trvalým pobytom Komárno, za cenu 150,- Sk/m² v zmysle § 31a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a VZN mesta Komárno č. 18/2003 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárno, v znení neskorších predpisov, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó

   Nehlasovali: