Číslo hlasovania: 8014
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

prenájom pozemku, vedeného na LV 934 v k.ú. Nová Strហako p.č. 1712/22 o výmere 686 m2, pre Jozefa Bukriša, a manželku Alžbetu Bukrišovú, obaja trvalým pobytom Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: