Číslo hlasovania: 8015
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1712/22 o výmere 686 m2, záhrada, pre Jozefa Pintéra, a manželku Martu Pintérovú, obaja trvalým pobytom Komárno, s vecným bremenom, nakoľko na pozemku sa nachádza kanalizácia a vodovod, za cenu BDÚ t.j. 418,- Sk/m², za nasledovných podmienok :

- kupujúci pri stavebných úpravách je povinný dodržať ochranné pásmo,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci.

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: