Číslo hlasovania: 8016
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o súhlasné stanovisko Mesta Komárno k zriadeniu elektrickej prípojky VN


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

pre Ing. Alexandra Kubisa, a manželku Ing. Alenu Kubisovú, obaja trvalým pobytom Komárno:

1. uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 56 m2 z p.č. 10911 o výmere 1486 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno za účelom zriadenia prístupovej komunikácie na vlastné náklady k plánovanému rodinnému domu na p.č. 10914/1 vo vlastníctve žiadateľov. Jedná sa o zriadenie dvoch súbežných spevnených pásov v šírke 0,50 m a dĺžky 58 m, na dobu 3 rokov,

2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na pozemky, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 10911 o výmere 1 486 m2, zastavaná plocha, a p.č. 10848 o výmere 3839 m2, zastavaná plocha, za účelom umiestnenia inžinierskych sietí na vlastné náklady k plánovanému rodinnému domu na p.č. 10914/1 vo vlastníctve žiadateľov, za nasledovných podmienok:

- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená až po upresnení polohy elektrickej prípojky geometrickým plánom,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.


Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: