Číslo hlasovania: 8017
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

alternatívny návrh na odpredaj, resp. prenájom pozemku nasledovne:

1. prenájom pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 5026 o výmere 499 m2, ostatná plocha, na dobu neurčitú, za cenu 10,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu nájomnej zmluvy je 30 dní odo doručenia návrhu nájomnej
zmluvy,

2. odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 5026 o výmere 499 m2, ostatná plocha, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete, za cenu podľa BDÚ t.j. 819,- Sk/m2,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a lehota na
zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej
zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. vyzvať listom žiadateľa a vlastníka susednej p.č. 5028 a rodinného domu na p.č. 5027 o prenájom predmetného pozemku na predloženie ponuky na prenájom s minimálnou výškou nájomného 10,- Sk/m2/rok v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. v prípade, že vyzvaní neprejavia záujem o prenájom predmetného pozemku, vyzvať listom žiadateľa a vlastníka susednej p.č. 5028 a rodinného domu na p.č. 5027 na predloženie ponuky na odkúpenie pozemku s minimálnou výškou kúpnej ceny za cenu podľa BDÚ t.j. 819,- Sk/m2/rok v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od uplynutia lehoty na predloženie ponuky na prenájom
Zodpovedný: prednosta MsÚ

3. zmluva o nájme resp. kúpna zmluva a zmluva o vecnom bremene na predmetný pozemok bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne vyššiu cenu,

4. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme resp. návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/1 resp.A/2 tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od predloženia ponuky na prenájom resp. na odkúpenie
Zodpovedný: prednosta MsÚ

5. zabezpečiť spracovanie nájomnej zmluvy v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia, ak nebude uzatvorená kúpna zmluva a zmluva o vecnom bremene v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od uplynutia lehoty podľa bodu A/1 uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: