Číslo hlasovania: 8018
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu Rady školy pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno na odpredaj pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 1479 o výmere 3 404 m2, záhrada, a časti pozemku o výmere cca 980 m2 z p.č. 1445 o výmere 3264 m2, ostatná plocha, z dôvodu, že predmetné pozemky mesto rezervuje pre verejnoprospešné účely, a rekonštrukciu športového areálu Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno, je potrebné riešiť z iných finančných zdrojov.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: