Číslo hlasovania: 8019
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, novovytvorenej p.č. 1002/7 o výmere 4 m2, zastavaná plocha, podľa návrhu geometrického plánu z p.č. 1002/1 o výmere 2 974 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. Vojtecha Nyersa, a manželku Mgr. Helenu Nyersovú, obaja trvalým pobytom Komárno, za štvornásobok ceny podľa BDÚ, t.j. 5 796,- Sk/m², za nasledovných podmienok :

- geometrický plán predloží kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy na doručenie geometrického plánu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci.

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
JUDr. Tamás Novák

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: