Číslo hlasovania: 8020
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. odpredaj časti pozemku o výmere cca 90 m2 z p.č. 4065 o výmere 94 m2, záhrada, v súlade s líniou existujúceho oplotenia a časť pozemku o výmere cca 120 m2 z p.č. 3996 o výmere 622 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. pre PhDr. Imricha Kovácsa, a manželku Katarínu Kovácsovú, obaja trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa § 1 VZN Mesta Komárno č. 4/1998 v znení neskorších predpisov o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve Mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania, t.j. 150,- Sk/m²,

2. odpredaj časti pozemku o výmere cca 20 m2 z p.č. 4065 o výmere 94 m2, záhrada, v súlade s líniou existujúceho oplotenia pre Jaroslava Kopeckého, trvalým pobytom Komárno, v podiele 1/4 k celku, Moniku Kopeckú, trvalým pobytom Komárno, v podiele 1/4 k celku, Jaroslava Kopeckého, a manželku Valériu Kopeckú, obaja trvalým pobytom Komárno, v podiele 2/4 k celku, za cenu podľa § 1 VZN Mesta Komárno č. 4/1998 v znení neskorších predpisov o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve Mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania, t.j. 150,- Sk/m², za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predložia kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci.

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: