Číslo hlasovania: 8021
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj nebytového priestoru s pozemkom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj nebytového priestoru v dome so súpisným číslom 11 na p.č. 20/1 v celosti a spoluvlastníckeho podielu 589/6020 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 589/6020 k celku na pozemkoch p.č. 20/1 o výmere 518 m2, zastavaná plocha, a p.č. 20/3 o výmere 253 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 8380 v k.ú. Komárno, do podielového spoluvlastníctva spoluvlastníkov domu za cenu 1,5 násobku ceny podľa znaleckého posudku č. 145/2006 zo dňa 07.11.2006 Ing. Kataríny Vyšehradskej, t.j. za cenu v celkovej výške 885.000,- Sk, pre:

1. Júliusa Szabóa, a manželku JUDr. Frideriku Košinovú, obaja trvalým pobytom Komárno, podiel 1272/6020 k celku, prislúchajúci k bytu č. 3, za cenu 369 089,- Sk:
- nebytový priestor v podiele 1272/3050,
- spoluvlastnícky podiel 1272/3050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celej stavbe je 589/6020,
- spoluvlastnícky podiel 1272/3050 na pozemku p.č. 20/1, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 589/6020, prislúchajúca výmera je 21,14 m2,
- spoluvlastnícky podiel 1272/3050 na priľahlom pozemku p.č. 20/3, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 589/6020, prislúchajúca výmera je 10,32 m2,

2. Mgr. Istvána Keszegha, a manželku JUDr. Margit Keszegh, obaja trvalým pobytom Komárno, podiel 1778/6020 k celku, prislúchajúci k bytu č. 5, za cenu 515 911,- Sk:
- nebytový priestor v podiele 1778/3050,
- spoluvlastnícky podiel 1778/3050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celej stavbe je 589/6020 k celku,
- spoluvlastnícky podiel 1778/3050 na pozemku p.č. 20/1, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 589/6020, prislúchajúca výmera je 29,54 m2,
- spoluvlastnícky podiel 1778/3050 na priľahlom pozemku p.č. 20/3, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 589/6020, prislúchajúca výmera je 14,43 m2,

za nasledovných podmienok:

- viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 László Fazekas

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: