Číslo hlasovania: 8022
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj budovy s pozemkom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj nehnuteľností, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako zápasnícka hala so s.č. 3558 na p.č. 1799 a pozemok p.č. 1799 o výmere 504 m2, zastavaná plocha, pre Klub extrémnych športov, so sídlom Hlavná 43, 946 02 Čalovec, zaregistrované na Ministerstva vnútra SR pod č. VVS/1-900/90 - 16326, z dôvodu blízkosti národnej kultúrnej pamiatky Nová pevnosť.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: