Číslo hlasovania: 8025
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere cca 110 m2 z p.č 834 o výmere 480 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. Miroslava Rechtorisa, a manželku Ing. Tatjanu Rechtorisovú, obaja trvalým pobytom Komárno, za účelom úpravy plochy na parkovanie motorových vozidiel v čase prevádzkovania kancelárie, na dobu určitú, t.j. na 1 rok, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy
o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Imre Dubány

   Zdržali sa:
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: