Číslo hlasovania: 8027
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o vydanie vyjadrenia mesta


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

vydanie vyjadrenia, že Mesto Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov pre MVDr. Györgya Csibu, trvalým pobytom Komárno, k nehnuteľnosti, záhradkárskej chatke, postavenej na novovytvorenej p.č. 11234/2 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č.22708758 – 31/2004 zo dňa 10.03.2004, ktorú postavil nebohý Jozef Kerekes, na základe stavebného povolenia bývalého MsNV v Komárne č. 5571/1977-Mó zo dňa 14.11.2007 a kolaudačného rozhodnutia vydaného Mestom Komárno pod č. 118/SÚ/2004-Sa-3 zo dňa 23.03.2004, a ktorá dodnes nebola zapísaná do katastra nehnuteľností, za predpokladu, že žiadateľ bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky vydržania,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie vyjadrenia mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: