Číslo hlasovania: 8028
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj časti pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 900 m2 z p.č. 7363 o výmere 4294 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. Auréla Vansa, trvalým pobytom Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Tamás Novák Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: