Číslo hlasovania: 8029
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj časti pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 155 m2 z pred ZMVM p.č. 2822/33, vedenej na LV 1 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre Vojtecha Kosíka, trvalým pobytom Bratislava, za cenu podľa § 2 VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov, t.j. 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- kupujúci predloží geometrický najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: