Číslo hlasovania: 803
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná čas k rozpočtu na rok 2004 – ZŠ Pohraničná a ŠKD pri ZŠ Pohraničná


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. rozpočet ZŠ Pohraničná na strane príjmov a výdavkov na 6.709 tis. Sk na rok 2004,
2. rozpočet ŠKD pri ZŠ Pohraničná na strane príjmov a výdavkov na 511 tis. Sk na rok 2004.

B) ukladá riaditežke ZŠ Pohraničná

postupova v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: riaditežka ZŠ Pohraničná
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: