Číslo hlasovania: 8030
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytového priestoru


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytového priestoru, jednej miestnosti v objekte Bašty II. na ulici Priateľstva na p.č. 5854, 1. miestnosť na ľavo pri vchode v muničnom sklade, za účelom uskladnenia pomôcok potrebných k prevádzkovaniu a udržovaniu off-road dráhy pre Modelársky klub Komárno, IČO: 36108006, so sídlom Hviezdoslavova ul. 11/11, 945 01 Komárno, registrovaný na Ministerstva vnútra SR pod č. VVS/1-900/90 – 711 –3 do doby trvania zmluvy o výpožičke časti pozemku p.č. 5853, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: