Číslo hlasovania: 8031
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

alternatívny návrh na odpredaj resp. na prenájom pozemkov pre Štefana Labudu, a manželku Irenu Labudovú, obaja trvalým pobytom Komárno, nasledovne:

1. odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 11139/1 o výmere 16 m2, zastavaná plocha, a p.č. 11139/2 o výmere 317 m2, záhrada, za cenu 160,- Sk/m2, za nasledovných podmienok :

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

2. prenájom pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 11139/1 o výmere 16 m2, zastavaná plocha a p.č. 11139/2 o výmere 317 m2, záhrada, za nájomné 5,- Sk/m2/rok, na dobu neurčitú, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia, za nasledovných podmienok :

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/1 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: