Číslo hlasovania: 8032
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o ukončenie nájmu pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie dohody o skončení nájmu časti pozemku pod predajným a novinovým stánkom na Družstevnej ulici v Komárne o výmere 17 m2 z p.č. 5177 o výmere 7956 m2, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, prenajatej pre Martu Uttovú, podnikateľa, IČO: 30088178, trvalým pobytom Komárno, na základe Zmluvy o nájme pozemku, uzatvorenej pod č. 10990/356/OSM/2007 dňa 26.04.2007, z dôvodu, že nájomca previedol vlastníctvo predajného a novinového stánku na Ing. Irinu Jaščukovú, na základe zmluvy zo dňa 31.12.2007, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu dohody o skončení zmluvy o nájme v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia je 30 dní odo dňa doručenia návrhu dohody o skončení nájmu,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: