Číslo hlasovania: 8033
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odkúpenie pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 150 m2 z p.č. 5177 o výmere 7956 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. Irinu Jaščukovú, trvalým pobytom Komárno, pre účely prevádzkovania predajného a novinového stánku resp. výstavby polyfunkčnej budovy určenej na podnikateľské účely,

B/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku pod predajným a novinovým stánkom na Družstevnej ulici v Komárne o výmere 17 m2 z p.č. 5177 o výmere 7956 m2, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. Irinu Jaščukovú, trvalým pobytom Komárno, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 15,- Sk/m2/deň, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu B/ tohto uznesenia je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia,

Termín : do 30 dní od schválenie uznesenia
Zodpovedný : prednosta MsÚ

2. v prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, zabezpečiť vypratanie pozemku,

Termín : do 90 dní od uplynutia lehoty na podpísanie zmluvy o nájme
Zodpovedný : prednosta MsÚ

3. vyzvať vlastníka predajného stánku na časti pozemku p.č. 5177, (v tesnom susedstve predajného a novinového stánku vo vlastníctve Ing. Iriny Jaščukovej) na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku,

Termín : do 90 dní od schválenie uznesenia
Zodpovedný : prednosta MsÚ

4. v prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu C/3 tohto uznesenia, zabezpečiť vypratanie pozemku,

Termín : do 90 dní od uplynutia lehoty na podpísanie zmluvy o nájme
Zodpovedný : prednosta MsÚ


5. vypracovať koncepciu resp. metodické usmernenie pre možnosť umiestnenia predajných stánkov.

Termín : do 6 mesiacov od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: