Číslo hlasovania: 8034
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 3597 o výmere 27 853 m2, lesný pozemok, pre COM-KLIMA, s.r.o., IČO: 35936495, so sídlom Hradná ulica 3, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16666/N, za cenu 150,- Sk/m2, nakoľko žiadosť bola podaná bez určenia podmienok výstavby a prevádzkovania.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: