Číslo hlasovania: 8035
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o prenájom garáže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ neschvaľuje

prenájom garáže v obytnom dome na Dunajskej ulici 9 v Komárne so s.č. 1116 na p.č. 2117/2, vedenej na LV 10770 v k.ú. Komárno, pre Ing. Ondreja Kecskésa, trvalým pobytom Komárno,

B/ schvaľuje

1. odpredaj nebytového priestoru, garáže v dome na Dunajskej ulici 9 v Komárne so s.č. 1116 na p.č. 2117/2 v celosti a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu v podiele 1932/89191 k celku a spoluvlastníckeho podielu na pozemku p.č. 2117/1 o výmere 476 m2, zastavaná plocha, v podiele 1932/89191 k celku a spoluvlastníckeho podielu na pozemku p.č. 2117/2 o výmere 615 m2, zastavaná plocha, v podiele 1932/89191 k celku, vedených na LV 10770 v k.ú. Komárno, do podielového spoluvlastníctva spoluvlastníkov domu za 1,5 násobok ceny určenej znaleckým posudkom pre :

- Mgr. Ľudovíta Majerčíka, a manželku Beátu Majerčíkovú, obaja trvalým pobytom Komárno, podiel 17236/84610 prislúchajúci k bytu č. 1, za cenu 42.780,-Sk,
- nebytový priestor v podiele 17236/84610,
- spoluvlastnícky podiel 17236/84610 na spoločných častiach a zariadeniach domu, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celej stavbe je 1932/89191,
- spoluvlastnícky podiel 17236/84610 na pozemku p.č. 2117/1, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 1932/89191, prislúchajúca výmere je 2,1 m2,
- spoluvlastnícky podiel 17236/84610 na priľahlom pozemku p.č. 2117/2, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 1932/89191, prislúchajúca výmere je 2,72 m2,

- Ing. Emu Vasiovú, trvalým pobytom Komárno, v podiele 18959/84610 prislúchajúci k bytu č. 2, za cenu 47 055,-Sk,
- nebytový priestor v podiele 18959/84610,
- spoluvlastnícky podiel 18959/84610 na spoločných častiach a zariadeniach domu, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celej stavbe je 1932/89191,
- spoluvlastnícky podiel 18959/84610 na pozemku p.č. 2117/1, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 1932/89191, prislúchajúca výmere je 2,3 m2,
- spoluvlastnícky podiel 18959/84610 na priľahlom pozemku p.č. 2117/2, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 1932/89191, prislúchajúca výmere je 2,98 m2,

- Kristiána Kutruca, trvalým pobytom Komárno, podiel 10644/84610, prislúchajúci k bytu č. 3, za cenu 26 418,- Sk,
- nebytový priestor v podiele 10644/84610,
- spoluvlastnícky podiel 10644/84610 na spoločných častiach a zariadeniach domu, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celej stavbe je 1932/89191,
- spoluvlastnícky podiel 10644/84610 na pozemku p.č. 2117/1, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 1932/89191, prislúchajúca výmere je 1,3 m2,
- spoluvlastnícky podiel 10644/84610 na priľahlom pozemku p.č. 2117/2, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 1932/89191, prislúchajúca výmere je 1,68 m2,

- Ing. Ondreja Kecskésa, a manželku MUDr. Zlaticu Kecskésovú, obaja trvalým pobytom Komárno, podiel 21561/84610 prislúchajúci k bytu č. 4, za cenu 53 514,- Sk,
- nebytový priestor v podiele 21561/84610,
- spoluvlastnícky podiel 21561/84610 na spoločných častiach a zariadeniach domu, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celej stavbe je 1932/89191,
- spoluvlastnícky podiel 21561/84610 na pozemku p.č. 2117/1, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 1932/89191, prislúchajúca výmere je 2,63 m2,
- spoluvlastnícky podiel 21561/84610 na priľahlom pozemku p.č. 2117/2, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 1932/89191, prislúchajúca výmere je 3,39 m2,

- Ing. Helenu Babiakovú, trvalým pobytom Komárno, podiel 16210/84610, prislúchajúci k bytu č. 5, za cenu 40 233,- Sk,
- nebytový priestor v podiele 16210/84610,
- spoluvlastnícky podiel 16210/84610 na spoločných častiach a zariadeniach domu, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celej stavbe je 1932/89191,
- spoluvlastnícky podiel 16210/84610 na pozemku p.č. 2117/1, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 1932/89191, prislúchajúca výmere je 1,98 m2,
- spoluvlastnícky podiel 16210/84610 na priľahlom pozemku p.č. 2117/2, ktorý prislúcha nebytovému priestoru, ktorého podiel k celému pozemku je 1932/89191, prislúchajúca výmere je 2,55 m2,

za nasledovných podmienok :

- viazanosť návrhy kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

2. odpredaj garáže v obytnom dome na Dunajskej ulici 9 v Komárne so s.č. 1116 na p.č. 2117/2, vedenej na LV 10770 v k.ú. Komárno, prostredníctvom verejnej súťaže, v prípade neprejavenia záujmu zo strany vlastníkov bytov v obytnom dome, vyhlásenou minimálnou cenou podľa znaleckého posudku, ktorá je zároveň najnižším podaním,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne


1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu B/1 tohto uznesenia,

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný : prednosta MsÚ

2. zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj garáže, v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy v stanovenej lehote s vlastníkmi bytov, v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia.

Termín do 60 dní po uplynutí lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: