Číslo hlasovania: 8037
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 450 m2 z p.č. 2697/1 o výmere 7257 m2, zastavaná plocha, a časti pozemku o výmere cca 500 m2 z p.č. 2683 o výmere 8262 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre TARGET KOMÁRNO, spol. s r.o., IČO 34 122 214, so sídlom Mederčská ulica 34, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1394/N, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete, za cenu 2 500,- Sk/m², za nasledovných podmienok :

- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Gábor Dékány  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: