Číslo hlasovania: 8038
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. odpredaj časti pozemku o výmere cca 20 m2 z p.č. 7234 o výmere 64 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre MUDr. Noémi Zajosovú, trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 1 214,- Sk/m²,

2. uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na časť pozemku o výmere cca 50 m2 z p.č. 7232 o výmere 64 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, za účelom zabezpečenia práva prechodu a prejazdu pre vlastníkov nehnuteľností p.č. 7231, 7230/1, 7234 nasledovne :

- Irenu Puškárovú, trvalým pobytom Komárno,
- Vojtecha Szalaiho, a manželku Helenu Szalaiovú, obaja trvalým pobytom Komárno,
- MUDr. Noémi Zajosovú, trvalým pobytom Komárno,

za nasledovných podmienok :

- geometrický plán predložia kupujúci a vlastníci nehnuteľností v prospech ktorých sa vecné bremeno zriaďuje do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť následne vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci a vlastníci nehnuteľností v prospech ktorých sa vecné bremeno zriaďuje,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ 1 tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/1 tohto
uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér

   Nehlasovali: