Číslo hlasovania: 8041
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o výpožičku pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 223 m2 z p.č 1103 o výmere 7 007 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre In – Elis SK, s.r.o., IČO: 36621684, so sídlom Nábrežie Dukelských hrdinov č. 3, 977 01 Brezno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo : 8742/S, pre účely vybudovania parkovacích plôch pre firmu.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány  Attila Petheő

   Nehlasovali: