Číslo hlasovania: 8042
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

sa jedná o mnohočlennú rodinu Juraja Lőrincza a manželky Alžbety Lőrinczovej, žiadatelia sú rodičmi ôsmych detí, o ktoré sa vzorne starajú. Mesto Komárno vysoko cení snahu rodičov o zabezpečenie dôstojného a kvalitného života pre svoje deti a vzhľadom na ich sociálnu situáciu, predajom uvedeného pozemku vyjadruje podporu rodiny. Žiadatelia predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy od roku 2000,

B/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 300 m2 z p.č. 3389/2 o výmere 353 m2, záhrada a cca 70 m2 z p.č. 3389/1 o výmere 354 m2, záhrada, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom pre Juraja Lőrincza, a manželku Alžbetu Lőrinczovú, obaja trvalým pobytom Komárno, za cenu 50,- Sk/m², za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predložia kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy na doručenie geometrického plánu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci.

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: