Číslo hlasovania: 8043
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

rodičia žiadateľov Michal Flender a manželka Alžbeta Flenderová zaplatili kúpnu cenu za stavebný pozemok p.č. 147/13 v k.ú. Nová Stráž vo výške 292,- Kčs dňa 16.09.1981 na účet Mestského národného výboru v Komárne a za pozemok p.č. 155/2 v k.ú. Nová Stráž vo výške 2 136,- Kčs dňa 27.12.1978 na účet Miestneho národného výboru Nová Stráž, pričom kúpna zmluva napriek uhradeniu kúpnej ceny pozemku nebola realizovaná,

B/ schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, ako p.č. 147/13 o výmere 73 m2, zastavaná plocha, a p.č. 155/2 o výmere 534 m2, záhrada, pre Jozefa Rocskára, trvalým pobytom Komárno, pre Juraja Flendera, trvalým pobytom Zlatná na Ostrove, pre Ondreja Flendera, trvalým pobytom Komárno a pre Michala Flendera, trvalým pobytom Komárno, každý v rovnakom podiele po 17/68 k celku, za celkovú kúpnu cenu 2 428,- Sk, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej
zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: