Číslo hlasovania: 8044
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 452/2 o výmere 64 m2, ostatná plocha, a p.č. 453/2 o výmere 52 m2, zastavaná, pre Mgr. Gézu Csengera, trvalým pobytom Búč, pre účely rozšírenia pozemku na vstup do obytného domu na p.č. 456/1 z dôvodu, že by bol obmedzený prístup k okolitým obytným domom.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: