Číslo hlasovania: 8045
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku p.č. 11747/8 o výmere 301 m2, ostatná plocha, vytvoreného geometrickým plánom č. 11896281-80/1997 zo dňa 10.02.1998 z p.č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre účely zabezpečenia prístupovej cesty k prenajatým záhradám, pre Vojtecha Földesa, a manželku Máriu Földesovú, obaja trvalým pobytom Komárno, pre Dezdiera Mátého, a manželku Máriu Mátéovú, obaja trvalým pobytom Komárno, pre Evu Hámoriovú, trvalým pobytom Komárno, pre Jána Földesa, a manželku Martu Földesovú, obaja trvalým pobytom Komárno, pre Janettu Földesovú, trvalým pobytom Komárno, a pre Pavla Kraváča, a manželku Moniku Kraváčovú, obaja trvalým pobytom Komárno, v rovnakom podiele po 1/6 k celku, na dobu neurčitú, za cenu 5,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő

   Nehlasovali: