Číslo hlasovania: 8046
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k žiadosti o výpožičke pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 50 m2 z p.č. 7334/1 o výmere 8 052 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom zabezpečenia prístupu do novovybudovanej garáže na pozemku p.č. 8021 vo vlastníctve žiadateľov pri ich rodinnom dome, pre MUDr. Petra Cséplőa, a manželku MUDr. Zsófiu Cséplőovú, obaja trvalým pobytom Komárno, na dobu 3 roky, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: