Číslo hlasovania: 8048
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu na obsadenie funkcie konateľa VIATOR, s.r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

oznámenie Ing. Mariána Molnára, konateľa spoločnosti VIATOR, s.r.o., zo dňa 06. marca 2008 o neprijatí funkcie,

B/ schvaľuje
návrh

1. na odvolanie Ing. Mariána Molnára, konateľa spoločnosti VIATOR, s.r.o., na vlastnú žiadosť dňom 31. marca 2008,
2. na menovanie Ing. Zoltána Szabó za konateľa spoločnosti VIATOR, s.r.o., dňom 01. apríla 2008,
3. na vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa do 25. septembra 2008,

C/ žiada

Ing. Mariána Molnára o zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti VIATOR, s.r.o. k realizácii odvolania konateľa menovania konateľa spoločnosti v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,

D/ poveruje a splnomocňuje
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

na zastupovanie Mesta Komárno na valnom zhromaždení VIATOR, s.r.o., v súlade s bodom B/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas  László Fazekas
JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: